ČUVAR VAŠEG ZDRAVLJA

Jedina smo ordinacija u Južnoj Srbiji koja radi novim aparatima:

Torakalna električna bioimpedanca, Ankle Brachial Index i Arteriograf

Evropski Centar
za Hipertenziju

Kardiologija

Reumatologija

Ultrazvučna
dijagnostika

Arteriograf–Odredjivanje
krutosti arterija

Arteriograf je nova dijagnostička metoda, pomoću koje možemo jednostavno dobiti ubedljivu i za pacijenta razumljivu informaciju o endotelnoj funkciji, o naknadnom opterećenju srca i o promeni elastičnosti velikih arterija, parametre koje i posebno i zajedno predstavljaju veoma bitne, određujuće elemente kardiovaskularnog rizika.

Nakon izvršenog merenja Arteriografom dobijamo, i za lekara i za pacijenta, lako razumljiv nalaz koji grafički i brojčanim vrednostima opisuje odnose pritiska krvnih sudova, na osnovu kojih dobijamo informacije o različitim delovima arterijskog sistema.

Medicinskim istraživanjima, u poslednjoj deceniji, stvorene su nove mogućnost za dijagnozu zakrečenja krvnih sudova u ranoj fazi, putem ispitivanja arterijskih funkcija i elastičnosti velikih arterija. Značaj arterijskog stiffnesa (neelastičnost zidova krvnih sudova) u pogledu rane dijagnoze bolesti srca i krvnih sudova potkrepluju mnoga međunarodna istraživanja i preporuke, kao i naučni radovi ranga tzv. „evidence based medicine”. Ove bitne karakteristike su se ranije mogle ispitivati samo u kliničkim uslovima. Promena načina posmatranja imala je za rezultat pojavu aparata koji se mogu jednostavno primeniti, postupkom koji je bezbedan, a koji su u mogućnosti da izmere parametre koji karakterišu arterijske funkcije.

Dijagnostička metoda- aparat Arteriograf je patentiran u više od 30 zemalja sveta. Na bezopasan način, praktično postupkom koji liči na merenje krvnog pritiska u ležećem položaju, u stanju je da izmeri fiziološke karakteristike koje karakterišu stanje arterija i koje nezavisno od više poznatih faktora rizika (starosna dob, pol, krvni pritisak, nivo holesterola, pušenje) pouzdano odslikavaju stanje srca i krvnih sudova kao i stanje kritičnosti kod pacijenata koji su bez simptoma, nadalje pomažu pri podešavanju i personalizaciji antihipertenzivne terapije.

Originalna oscilometrijska metoda, patentirana i potvrđena invazivnim putem- crpi informacije na osnovu analize pulsnih talasa pritiska koji se registruju na nadlaktici. Specijalna, tzv. stop-flow, metoda to jest potpuna okluzija brahijalne arterije isključuje deformacije registrovanih krivulja pritiska, na taj način se krive pritiska mogu jasno uočiti i pogodne su za analizu. Merna faza okluzije traje nekoliko sekundi. Analitički softver ne primenjuje matematički generisanu transfer funkciju. Određivanje pozicije i amplitude reflektovanog talasa omogućava istovremeno i jednostavno određivanje brzine prostrianja pulsnog talasa, augmentacionog indeksa i vrednosti centralnog krvnog pritiska. Pored ovih vrednosti dobijamo i podatke do kojih se dolazi i klasičnim merenjem pritiska (sistolni i dijastolni krvni pritisak, arterijski srednji pritisak, brzinu pulsa).

U okviru ordinacije postoji i centar za rano otkrivanje dijagnostikovanje
i lečenje arterijske hipertenzije.

MENI
Home
O nama
Usluge
Galerija
Kontakt
KONTAKT INFORMACIJE
018/424-4632
018/429-4090
ul. Jovana Ristića 20/III-2
18000 Niš, Srbija
Fax:
Mob:
018/454-9696
063/217-700
lovicd@eunet.rs

Copyright © 2019. Inter Medica Dr Lović